9

دلمو به چی خوش کنم که آروم بگیرم

به چه دستاویزی چنگ بزنم که خلاص شم

داشتم فراموشش میکردم 

چرا باید خواب ببینم تو بغلش که اینجور گر بگیره دلم

فاک...

چرا رفتم پیج خواهرش 

چرا اطلاعاتم ازش بیشترشد

تاوان کدوم گناهو داره پس میده دلم

خدایا 

سه ساله دارم عذاب میکشم

خسته شدم

/ 0 نظر / 5 بازدید